Blog o codzienności. O historiach prawdziwych, zaobserwowanych, naszych. O sprawach ważnych, koniecznych i tych mniej istotnych. O drobiazgach tkających życie, radości z rzeczy małych, ufności nie zawsze łatwej. O pięknie, sile marzeń i zwyczajności dnia. Poszukiwaniach, pytaniach i odnajdywaniach. O sercu kobiety... Jest mi niezmiernie miło gościć Cię tutaj. Usiądź wygodnie, poczuj się dobrze, jak u siebie. Kawy czy herbaty?

niedziela, 8 maja 2016

Ap 1,8

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

***
"You will receive the power of the Holy Spirit which will come on you, and then you will be my witnesses not only in Jerusalem but throughout Judaea and Samaria, and indeed to earth's remotest end".


11 komentarzy:

 1. Źródło angielskie: http://www.catholic.org/bible/book.php?id=51

  OdpowiedzUsuń
 2. Niedziela, 8 maja 2016

  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  (Dz 1,1-11)
  Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i
  czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha
  Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został
  wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje:
  ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A
  podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale
  oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan
  chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.
  Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo
  Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które
  Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was,
  otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej
  Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się
  w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy
  uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili
  do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei,
  dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do
  nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.

  (Ps 47,2-3.6-9)
  REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

  Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
  radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
  bo Pan Najwyższy straszliwy,
  jest wielkim Królem nad całą ziemią.

  Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
  Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
  Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
  śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

  Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
  hymn zaśpiewajcie
  Bóg króluje nad narodami,
  Bóg zasiada na swym świętym tronie.

  (Ef 1,17-23)
  Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha
  mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam
  światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego
  powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i
  czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie
  działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z
  martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad
  wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad
  wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
  I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko
  Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który
  napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

  (Mt 28,19.20)
  Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie
  dni, aż do skończenia świata.

  (Łk 24,46-53)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie
  cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie
  nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od
  Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę
  mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni
  mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce
  błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i
  został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką
  radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni,
  wielbiąc i błogosławiąc Boga.

  OdpowiedzUsuń
 3. Poniedziałek, 9 maja 2016

  Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika

  (Dz 20,17-18a.28-32.36)
  Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych Kościoła. A gdy
  do niego przybyli, przemówił do nich: Uważajcie na samych siebie i na
  całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście
  kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po
  moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając
  stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić
  będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego
  czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie
  przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu
  i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi
  świętymi. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze
  wszystkimi.

  (Ps 100,1-5)
  REFREN: My ludem Pana i Jego owcami

  Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
  służcie Panu z weselem.
  Stawajcie przed obliczem Pana
  z okrzykami radości.

  Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
  On sam nas stworzył,
  jesteśmy Jego własnością,
  Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

  W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
  z hymnami w Jego przedsionki.
  Albowiem Pan jest dobry,
  Jego łaska trwa na wieki.

  (Rz 8,31b-39)
  Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna
  nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z
  Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem
  przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?
  Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł
  [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i
  przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości
  Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość,
  niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie
  zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na
  rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu,
  który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani
  aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe,
  ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne
  stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w
  Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

  (J 10,14)
  Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.

  (J 10,11-16)
  Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry
  pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest
  pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego
  wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik
  ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem
  dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie
  zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne
  owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą
  słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

  OdpowiedzUsuń
 4. Wtorek, 10 maja 2016

  (Dz 20,17-27)
  Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do
  niego przybyli, przemówił do nich: Wiecie, jakim byłem wśród was od
  pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z
  całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu
  zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co
  pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach,
  nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i
  do wiary w Pana naszego Jezusa. A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do
  Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie
  więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście.
  Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i
  posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał
  świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród
  których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego
  oświadczam wam dzisiaj: nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem
  się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej.

  (Ps 68,10-11.20-21)
  REFREN: Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi

  Deszcz obfity zesłałeś, Boże,
  Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.
  Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie,
  które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

  Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony:
  Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze
  Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala,
  Pan nas ratuje od śmierci.

  (J 14,16)
  Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami pozostał
  na zawsze.

  (J 17,1-11a)
  W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
  Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią
  otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym
  człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to
  jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz
  Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą
  na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do
  wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą
  miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje
  ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a
  oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi
  dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im
  przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie
  wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie
  proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są
  Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich
  zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są
  jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie.

  OdpowiedzUsuń
 5. Środa, 11 maja 2016

  (Dz 20,28-38)
  Paweł powiedział do starszych kościoła efeskiego: Uważajcie na samych
  siebie i na całą trzodę, nad którą Duch Święty ustanowił was
  biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną
  krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne,
  nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie,
  którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą
  uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w
  nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam
  was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze
  wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty
  niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich
  towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać
  słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Więcej
  szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na
  kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli
  wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc
  się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą.
  Potem odprowadzili go na okręt.

  (Ps 68,29-30.33-36)
  REFREN: Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi
  lub Alleluja

  O Boże, okaż swą potęgę,
  potęgę Bożą, której dla nas użyłeś.
  W Twej świątyni nad Jeruzalem,
  niech królowie złożą Tobie dary!

  Śpiewajcie Bogu królestwa ziemi,
  zagrajcie Panu,
  który przemierza odwieczne niebiosa.
  Oto wydał głos swój, głos potężny:
  "Uznajcie moc Bożą!"

  Jego majestat jest nad Izraelem,
  a Jego potęga w obłokach.
  On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę.
  Niech będzie Bóg błogosławiony.

  (J 17,21)
  Słowo Twoje, Panie jest prawdą, uświęć ich w prawdzie

  (J 17,11b-19)
  W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił sie
  tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi
  dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem,
  zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a
  nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło
  Pismo Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie,
  aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje
  słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja
  nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś
  ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze
  świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie
  posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja
  poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

  OdpowiedzUsuń
 6. Piątek, 13 maja 2016

  (Dz 25,13-21)
  Król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy
  przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła:
  Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka - powiedział. Gdy
  byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw
  niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem
  im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim
  oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możności
  bronienia się przed zarzutami. A kiedy przybyli tutaj bez żadnej zwłoki,
  sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego człowieka.
  Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa,
  które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o
  jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie
  znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się
  do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach. Ponieważ
  Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec,
  dopóki go nie odeślę do Najdostojniejszego.

  (Ps 103,1-2.11-12.19-20)
  REFREN: Pan Bóg utwierdził tron swój na niebiosach
  lub Alleluja

  Błogosław, duszo moja, Pana
  i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
  Błogosław, duszo moja, Pana
  i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

  Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią
  tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
  Jak odległy jest wschód od zachodu,
  tak daleko odsunął od nas nasze winy.

  Pan utwierdził tron swój na niebiosach,
  a Jego panowanie obejmuje wszechświat.
  Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy,
  potężni mocarze pełniący Jego rozkazy.

  (J 14,26)
  Duch Święty wszystkiego was nauczy, przypomni wam wszystko, co wam
  powiedziałem.

  (J 21,15-19)
  Gdy Jezus ukazał sie swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do
  Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli
  ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do
  niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego:
  Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz,
  że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz
  trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu
  po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty
  wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce
  moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś
  się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz,
  wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie
  chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A
  wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!

  OdpowiedzUsuń
 7. Sobota, 14 maja 2016

  Święto św. Macieja Apostoła

  (Dz 1,15-17.20-26)
  Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu
  osób, tak przemówił: Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma,
  które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to
  wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i
  miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w Księdze Psalmów:
  Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka! A urząd jego
  niech inny obejmie! Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli
  nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od
  chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba,
  stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Postawiono
  dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak
  się pomodlili: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch
  jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w
  apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją
  drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do
  jedenastu apostołów.

  (Ps 113,1-8)
  REFREN: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził

  Chwalcie, słudzy Pańscy,
  chwalcie imię Pana.
  Niech imię Pana będzie błogosławione
  teraz i na wieki.

  Od wschodu aż do zachodu słońca
  niech będzie pochwalone imię Pana.
  Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
  ponad niebiosa sięga Jego chwała.

  Kto jest jak nasz Pan Bóg,
  co ma siedzibę w górze,
  co w dół spogląda
  na niebo i na ziemię?

  Podnosi z prochu nędzarza
  i dźwiga z gnoju ubogiego,
  by go posadzić wśród książąt,
  wśród książąt swojego ludu.

  (J 15,16)
  Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc
  przynosili.

  (J 15,9-17)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja
  was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie
  zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak
  Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam
  powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była
  pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak
  jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś
  życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi
  moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam
  sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was
  przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca
  mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was
  na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby
  wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam
  przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

  OdpowiedzUsuń
 8. Niedziela, 15 maja 2016

  Niedziela Zesłania Ducha Świętego

  msza wigilii

  (Rdz 11,1-9)
  Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy
  wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam
  zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i
  wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę
  zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i
  wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób
  uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A Pan
  zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali
  ludzie, i rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to
  jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie
  będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc
  i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego! W ten
  sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie
  dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan
  pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył
  ich po całej powierzchni ziemi.

  lub

  (Wj 19,3-8a.16-20b)
  Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i
  powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wyście
  widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i
  przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu
  mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją
  własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała
  ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym.
  Takie to słowa powiedz Izraelitom. Mojżesz powrócił i zwołał
  starszych ludu, i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały
  lud jednogłośnie powiedział: Uczynimy wszystko, co Pan nakazał.
  Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok
  rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak
  że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz
  wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra
  zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i
  uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się
  trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz
  donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów.
  Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt
  góry.

  OdpowiedzUsuń
 9. lub

  (Ez 37,1-14)
  Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz,
  i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi,
  abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo
  wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy,
  czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty
  to wiesz. Wtedy rzekł On do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do
  nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja
  wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć
  ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w
  skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem
  Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto
  powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do
  siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a
  skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I
  powiedział On do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i
  mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu,
  i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi
  nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko
  bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to
  cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, minęła
  nadzieja nasza, już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan
  Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i
  wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby
  otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po
  to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja,
  Pan, to powiedziałem i wykonam - wyrocznia Pana Boga.

  lub

  (Jl 3,1-5)
  Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze
  prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą
  mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w
  owych dniach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i
  słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy
  przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny. Każdy jednak, który
  wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon [i w
  Jeruzalem] będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród
  ocalałych będą ci, których wezwał Pan.

  (Ps 104,1.24.29-31.34)
  REFREN: Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię
  lub Alleluja

  Błogosław, duszo moja, Pana,
  o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
  Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
  ziemia jest pełna Twych stworzeń.

  Gdy odbierasz im oddech, marnieją
  i w proch się obracają.
  Stwarzasz je napełniając swym duchem
  i odnawiasz oblicze ziemi.

  Niech chwała Pana trwa na wieki,
  niech Pan się raduje z dzieł swoich.
  Niech miła Mu będzie pieśń moja,
  będę radował się w Panu.

  OdpowiedzUsuń
 10. (Rz 8,22-27)
  Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach
  rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy
  pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy,
  oczekując - odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy
  zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest
  nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już
  ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z
  wytrwałością tego oczekujemy. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą
  naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam
  Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić
  słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że
  przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

  Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal ogień
  swojej miłości.

  (J 7,37-39)
  W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus
  stojąc zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy
  we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie
  wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego
  mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany,
  ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

  msza w dzień

  (Dz 2,1-11)
  Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem
  na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby
  uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym
  przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się
  rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali
  napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak
  im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi
  ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum,
  zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w
  jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są
  Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy
  z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i
  Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,
  Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko
  Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie
  - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.

  (Ps 104,1.24.29-31.34)
  REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
  lub Alleluja

  Błogosław, duszo moja, Pana,
  o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
  Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
  ziemia jest pełna Twych stworzeń.

  Gdy odbierasz im oddech, marnieją
  i w proch się obracają.
  Stwarzasz je napełniając swym duchem
  i odnawiasz oblicze ziemi.

  Niech chwała Pana trwa na wieki,
  niech Pan się raduje z dzieł swoich.
  Niech miła Mu będzie pieśń moja,
  będę radował się w Panu.

  OdpowiedzUsuń
 11. (1 Kor 12,3b-7.12-13)
  Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest
  Jezus". Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są
  rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz
  ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia
  się Duch dla [wspólnego] dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć
  składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są
  liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy
  bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy
  to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też
  zostali napojeni jednym Duchem.

  SEKWENCJA

  Przybądź Duchu Święty,
  Ześlij z nieba wzięty
  Światła Twego strumień.

  Przyjdź, Ojcze ubogich,
  Przyjdź, Dawco łask drogich,
  Przyjdź, Światłości sumień.

  O, najmilszy zgości,
  Słodka serc radości,
  Słodkie orzeźwienie.

  W pracy Tyś ochłodą,
  W skwarze żywą wodą,
  W płaczu utulenie.

  Światłości najświętsza,
  Serc wierzących wnętrza
  Poddaj Twej potędze.

  Bez Twojego tchnienia,
  Cóż jest wśród stworzenia?
  Jeno cierń i nędze.

  Obmyj co nieświęte,
  Oschłym wlej zachętę,
  Ulecz serca ranę.

  Nagnij, co jest harde,
  Rozgrzej serca twarde,
  Prowadź zabłąkane.

  Daj Twoim wierzącym,
  W Tobie ufającym,
  Siedmiorakie dary.

  Daj zasługę męstwa,
  Daj wieniec zwycięstwa,
  Daj szczęście bez miary.

  Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich
  ogień swojej miłości.

  (J 20,19-23)
  Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy
  drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął
  pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im
  ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
  rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
  posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie
  Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a
  którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

  OdpowiedzUsuń